fredag 31 oktober 2008

Brev till statsministern

Idag har jag skrivit brev till Fredrik Reinfelt. Det är första gången, men jag har tagit fasta på uppmaningen från Svenska FN-förbundet och att antal fredsorganisationer att trycka på.
Läs och skicka gärna ett eget brev!
http://www.fn.se/press/nyheter-fran-fn-forbundet/skicka-brev-till-fredrik-reinfeldt/

Förbjud klustervapen - skriv under konventionen i Oslo!
Till: Statsminister Fredrik Reinfeldt
Hej!
Sverige har gjort sig känt som ett land som stödjer engagemang för nedrustning och humanitär rätt. Genom sitt stöd för Konventionen om klustervapen som förhandlades fram i Dublin maj 2008 så har Sverige tagit ett djärvt och visionärt steg för att skydda de civila som drabbas av väpnade konflikter. Konventionen förbjuder en hel kategori av vapen och inför banbrytande skyldigheter för assistans till överlevande, röjning av de områden som utsatts för klusterbombningar samt skrotning av existerande vapenlager. Majoriteten av världens användare, producenter och lagrare av klustervapen antog avtalet i Dublin och kommer att skriva under när det öppnas för underskrifter den tredje december 2008 i Oslo.Denna nya internationella lagstiftning kommer tack vare sina långtgående åtgärder att få en mycket positiv betydelse för hela samhällen och oräkneliga människors liv och kommer att förhindra att fler liv i framtiden på liknande sätt går till spillo. Detta är vårt årtiondes mest betydelsefulla avtal för nedrustning och humanitärt arbete.Vid konventionens formella antagande den 30 maj 2008 sa FN:s Generalsekreterare att de kraftfulla kraven på att motverka klustervapnens humanitära effekter ”har besvarats genom antagandet av denna nya konvention” och han uppmanade alla stater att “omgående skriva under och ratificera” konventionen.Jag är oroad över att Sverige ännu inte offentligt uttryckt sin intention att skriva under och ratificera konventionen. Ett sådant uttalande skulle klargöra att Sverige placerar skyddet av civila i centrum för sin internationella säkerhetspolitik. Jag uppmanar också Sverige att inte stödja eller anta en lägre standard för klustervapen inom ramen för FN:s konvention för konventionella vapen, CCW.Jag vill också understryka att de diskussioner som just nu pågår inom CCW inte har förhindrat Storbritannien, Frankrike och Tyskland från att binda sig till att skriva under i Oslo, och borde följaktligen inte heller utgöra något hinder för Sverige.Jag uppmanar dig att göra ett offentligt uttalande eller en skriftlig bekräftelse av Sveriges avsikt att skriva under konventionen om klustervapen i Oslo den tredje december och att Sverige snarast möjligt därpå ratificerar konventionen för att den snabbt ska träda i kraft.
Vänliga hälsningar
Bo Olsson

Inga kommentarer: